Všeobecné obchodní podmínky Sociální družstvo Znojmo

Článek I.

Rozsah platnosti

1. Obchodní podmínky (dále jen OP) jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. nebo kupní smlouvy

objednatele Sociální družstvo Znojmo podle ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku - z.č. 89/2012 Sb., dále jen smlouva.

2. Odchylky od OP musí být sjednány ve smlouvě.

Článek II.

Návrh smlouvy

1. Návrh smlouvy předložený objednatelem potvrdí dodavatel ve lhůtě uvedené v návrhu.

2. Lhůta pro zaslání další korespondence nutné k uzavření smlouvy je dohodnuta na 10 pracovních dní od odeslání výzvy.

3. Pokud objednatel nebo dodavatel bude požadovat výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo doklad

o registraci plátce DPH, tak si smluvní strany tyto listiny poskytnou před podepsáním smlouvy.

Článek III.

Forma náležitosti smlouvy

1. Smlouva má vždy písemnou formu. Veškeré dílčí ujednání před uzavřením smlouvy jsou pouze podkladem pro její uzavření.

2. Smlouva vzniká způsobem uvedeným v článku II. OP, dojde-li alespoň k dohodě v předmětu plnění smlouvy, dodací lhůtě, způsobu

plnění, kupní ceně nebo postupu při stanovení ceny, lhůtě k zaplacení faktury a smluvní pokutě v případě neplnění smlouvy.

3. Dodavatel a objednatel uvedou, případně doplní ve smlouvě následující nezbytné údaje:

- obchodní jméno, sídlo, IČO, bankovní spojení, jméno, funkci a podpis oprávněné osoby zmocněné k podpisu smlouvy,

- popis předmětu smlouvy,

- daňové identifikační číslo plátce daně z přidané hodnoty.

Pokud je dodavatel neplátcem DPH, upozorní na to ihned objednatele před podpisem smlouvy.

Článek IV.

Dodací podmínky a přechod vlastnických práv

1. Dodávka musí být zřetelně označena tak, aby bylo zřejmé, že je určená pro objednatele a musí být doprovázena dodacím listem s

číslem smlouvy objednatele a dalšími doklady dohodnutými ve smlouvě.

2. Vlastnická práva ke zboží přecházejí na objednatele okamžikem zaplacení celé sjednané kupní ceny, pokud se smluvní strany

písemně nedohodly jinak.

3. Dodavatel se zavazuje sjednat písemně přepravní smlouvu s veřejným dopravcem a dbát při tom na co nejekonomičtější způsob

dopravy.

4. Dodavatel nepředá zboží tomu veřejnému dopravci, který nebude mít zboží po dobu přepravy pojištěno.

Článek V.

Záruky za jakost a odpovědnost za vady

1. Záruka za jakost zboží je řešena podle Občanského zákoníku - z.č. 89/2012 Sb s dohodnutou lhůtou 24 měsíců od dodání zboží,

pokud se smluvní strany písemně nedohodly jinak.

Článek VI.

Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel se zavazuje, že na zboží v návrhu smlouvy má finanční prostředky a nebude dlužníkem ve vztahu k dodavateli.

2. Dokladem pro zaplacení ceny je daňový doklad - faktura. Splatnost faktury je stanovena v klauzuli UPOZORNĚNÍ na

1 straně této objednávky, cena bude zaplacena příkazem k úhradě bance objednatele na konto uvedené na faktuře dodavatele.

Tištěnou fakturu odešle dodavatel ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele, nebo zašle elektronicky ve formátu PDF na kontaktní

e-mail objednatele (viz. 1 strana této objednávky)

3. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí, že ke splnění práva fakturovat cenu dochází dnem, kdy bylo zboží předáno prvnímu

dopravci nebo dopravě objednatele.

4. Faktura bude obsahovat pořadové číslo dokladu, číslo kupní smlouvy objednatele resp. objednávky, přesnou specifikaci

a cenu každého druhu zboží, obchodní jméno, IČ, DIČ dodavatele, obchodní jméno, IČ, DIČ objednatele, označení peněžního

ústavu, číslo účtu a identifikaci banky, datum práva fakturace, vystavení faktury a splatnost faktury, datum zdanitelného plnění,

razítko a podpis dodavatele, oběhový režim obalů.

5. Faktura bude zároveň daňovým dokladem a bude mít náležitosti podle ustanovení §29 a násl., zákona č. 235/2004 Sb. ve znění

pozdějších předpisů.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti článku VI. bodu 4 je objednatel oprávněn vrátit fakturu dodavateli

k doplnění, bez jakékoliv možnosti vymáhat úrok z prodlení nebo smluvní pokutu.

6. Úrok z prodlení placení faktury je dohodnut ve výši 0,05 % denně z celé fakturované částky včetně daně.

Článek VII.

Smluvní pokuta

1. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu při nedodržení dodací lhůty dohodnuté v kupní smlouvě ve výši 5 % z ceny

nedodaného zboží za každý den prodlení.

2. V případě nedodržení dodací lhůty o více než 30 dní, má objednatel právo odstoupit od smlouvy v plném rozsahu. Dodavatel nemá

nárok na náhradu škody. V případě, že objednatel bude požadovat plnění i po lhůtě 30 dní, je dodavatel povinen toto zboží dodat.

3. Smluvní pokuta v případě jiného než termínového porušení smlouvy je stanovena na 3 % z kupní ceny zboží.

Obsah košíku 0 ks, 0.00 €